Korytnačky zo Slovenska

Korytnačka močiarna (jej latinský názov je Emys orbicularis) je jediný pôvodný druh korytnačky voľne sa vyskytujúci v biotopoch Slovenska. Žije na našom území už minimálne 120 tisíc rokov. Dôkazom toho sú skameneliny nájdené na rôznych miestach Slovenska.

Momentálne na Slovensku už žije len niekoľko stoviek jedincov korytnačky močiarnej.

Naše pôvodné populácie korytnačky močiarnej boli viazané na Východoslovenskú nížinu a niektoré lokality na južnom Slovensku, Záhorskej nížine a na južnej Morave. Pravdepodobné jediná pravidelne sa rozmnožujúca populácia bola doteraz v Národnej prírodnej rezervácii Tajba pri Strede nad Bodrogom.

Výskyt korytnačiek močiarnych na východnom Slovensku je viazaný na NPR Tajba. Zostupný trend populácie na Slovensku si vynútil uvažovať o ich územnej ochrane. NPR (predtým ŠPR) Tajba navrhol Dr. Štollmann. Dňa 25. mája 1966 bola schválená SNR. Tým sa právne zabezpečila územná ochrana korytnačky močiarnej na jedinej reprezentatívnej lokalite Východoslovenskej nížiny s rozlohou 27,36 ha.

V rokoch 2002 – 2006 sa realizovali opatrenia na záchranu korytnačky močiarnej v rámci schváleného programu záchrany, pričom hlavný dôraz bol kladený na označovanie a ochranu znášok telemetrickým sledovaním samíc. Na jednotlivé znášky boli aplikované ochranné pletivá proti predátorom.

V súčasnosti platí Program záchrany korytnačky močiarnej aktualizovaný na roky 2017 – 2021, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie prežitia populácií korytnačky močiarnej na našom území, dosiahnutie zvýšenia početnosti praktickou starostlivosťou o lokality výskytu, ako aj permanentný monitoring druhu mapovaním, vysielačkami a pozorovaním. Ide o zastavenie degradácie a úbytku mokradí, zabezpečenie ochrany lokalít pred devastáciou a znečistením, ochrana znášok, identifikácia vhodných lokalít na rozšírenie výskytu a v nemalej miere aj propagačno-výchovné aktivity za účelom šírenia informácií o nutnosti ochrany.

zdroj: www.wikipedia.org , www.biomonitoring.sk , www.webnoviny.sk , internet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*