Cites

Na úvod trochu teórie

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975.

Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Dohovor CITES platnosť 28. mája 1992. Po rozdelení ČSFR Slovenská republika zabezpečila pokračovanie členstva dňom 1. januára 1993.

V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 176 členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále narastajúcemu medzinárodnému obchodu s nimi, sa dostali na pokraj vyhubenia.

Účelom dohovoru je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa zabezpečila ochrana ohrozených druhov pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného drancovania pre obchodné účely. Dohovor CITES obmedzuje hlavne obchod s jedincami ohrozených druhov získaných z voľnej prírody, kontroluje však i obchod so živočíchmi odchovanými v zajatí.

Predmetom ochrany CITES je približne 35 000 druhov rastlín a 2 500 druhov živočíchov. Jednotlivé druhy sú zaradené do príloh podľa stupňa ohrozenosti.

Príloha I – V prílohe sa nachádzajú druhy bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode.

Príloha II – Príloha zahŕňa druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval.

Príloha III – Do prílohy jednotlivé štáty aktuálne navrhujú druhy, ktoré sú ohrozené na ich území.

Predmetom Dohovoru CITES sú všetky opice, nosorožce, medvede, mačkovité šelmy, slon africký a indický, vydry, dravé vtáky, sovy, tukany, všetky druhy papagájov s výnimkou andulky a korely, krokodíly, veľhady, pytóny, chameleóny, jašterice, morské a suchozemské korytnačky, leguány, motýle.

CITES a korytnačky - legislatíva na Slovensku

Zjednodušene sa dá povedať, že sú to doklady korytnačiek. Pod CITES patrí väčšina druhov korytnačiek. Korytnačky podliehajúce CITES sa kategoricky rozdeľujú nasledovne:

CITES I., skupina A

Korytnačka lúčová

Astrochelys radiata

Korytnačka hviezdicová

Geochelone elegans

Korytnačka skalná

Malacochersus tornieri

CITES II., skupina A

Korytnačka zelenkastá

Testudo hermanni

Korytnačka žltočierna

Testudo marginata

Korytnačka žltohnedá

Testudo graeca

CITES II., skupina B

Korytnačka stepná

Testudo horsfieldii

Korytnačka leopardia

Stigmochelys pardalis

Korytnačka uhoľná

Chelonoidis carbonarius

Korytnačka ostrohatá

Centrochelys sulcata

Potrebná administrácia - CITES I., skupina A + CITES II., skupina A

Pre obe kategórie CITES I/A + CITES II/A platia pre bežného chovateľa rovnaké administratívne povinnosti. Pri týchto kategóriach CITES postupujeme nasledovne:

1. Potrebné doklady pri kúpe korytnačky

Pri kúpe korytnačiek spadajúcich do CITES I/A + CITES II/A, musíte spolu s korytnačkou dostať žltý certifikát a doklad o nadobudnutí:

ŽLTÝ CERTIFIKÁT

 • Prezýva sa aj ,,žltý papier,, alebo ,,žltý cites,, je to výnimka zo zákazu obchodnej činnosti, ktorá povoľuje odpredať ďalej niekomu inému chránený druh.
 • Býva vystavený na konkrétneho chovateľa a má svoju platnosť
 • Ak kúpime mláďatá do 6cm dĺžky plastrónu, v prílohe žltého citesu je údaj o nezameniteľnom označení korytnačky – podľa pokynov spravená fotografia plastrónu korytnačky,  potvrdená úradom s dátumom. Foto sa musí aktualizovať pokým nedosiahne korytnačka 6cm. Po dosiahnutí 6cm dĺžky plastrónu je povinnosť zo zákona korytnačku označiť mikročipom a podať žiadosť o vystavenie nového žltého citesu, kde bude uvedené číslo čipu. Pri tejto žiadosti je dobré uviesť aj zmenu majiteľa, aby ste poprípade mohli korytnačku do budúcna predať.
 • Ak kúpime korytnačku, ktorá má viac ako 6cm dĺžky plastrónu, musí byť označená mikročipom, ktorého číslo bude uvedené v žltom cites. 
 • Ak nám korytnačka zhynie, žltý cites sa zasiela späť na Ministerstvo životného prostredia SR.

DOKLAD O NADOBUDNUTÍ

 • Môže to byť aj kúpno-predajná zmluva, paragón alebo pokladničný bloček, ktorý musí obsahovať požadované údaje podľa zákona CITES č. 15/2005 Z.z.
 • Pre tento účel Ministerstvo životného prostredia (MŽP)  ako pomoc pre chovateľov vytvorili vzor tzv. písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia, ktorý nájdete na stránke MŽP.
 • Doklad o nadobudnutí si môžete stiahnuť doklad o nadobudnutí.pdf 

2. Druhová karta a registrácia na úrade

 • Druhá vec, ktorú musíme spraviť je viesť evidenciu formou druhovej karty.
 • Druhovú kartu korytnačky je potrebné správne vyplniť a zaslať fotokópiu druhovej karty na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) písomne alebo elektronicky do 30 dní od nadobudnutia korytnačky. Elektronicky sa posiela na emailovú adresu: druhovakarta@sopsr.sk
 • Na druhovú kartu píšeme vždy iba daný druh korytnačky. Iný druh musíme písať na ďalšiu (novú) druhovú kartu.
 • Druhovú kartu si môžete stiahnuťdruhová karta.pdf 
 • Pokyny na správne vyplnenie druhovej karty nájdete na tomto odkazeako vyplniť druhovú kartu

Príklad 1: Kúpime 2 korytnačky zelenkasté a 2 korytnačky žltohnedé, tak na jednu druhovú kartu zapíšeme 2 zelenkasté a na ďalšiu druhovú kartu zapíšeme 2 žltohnedé. A obe fotokópie druhových kariet zašleme na MŽP SR do 30 dní.

Príklad 2: Na druhovej karte máme zapísané 3 korytnačky zelenkasté a o nejaký čas neskôr si dokúpime ešte jednu zelenkastú, tak tú si len dopíšeme do druhovej karty, kde už máme zapísané 3 korytnačky zelenkasté. A fotokópiu druhovej karty zašleme na MŽP SR do 30 dní, nakoľko sme v nej spravili zmenu.

3. Hlásenie zmien

Každú zmenu na druhovej karte ako napr. zapísanie novo zakúpenej korytnačky, zmena majiteľa korytnačky, úhyn, musíme zapísať do druhovej karty a fotokópiu druhovej karty zaslať na MŽP SR do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.

4. Doplňujúce informácie

PREUKAZ O PÔVODEak korytnačka nemá žltý certifikát resp. ak ide o Vaše vlastné odchovy, máte možnosť si vybrať či požiadate príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie kam patríte o vydanie preukazu o pôvode alebo Ministerstvo životného prostredia o vydanie žltého certifikátu – jeden z tých dokladov stačí, ale s preukazom o pôvode ju nemôžete napr. ďalej predať!

CHCEM MAŤ SVOJE VLASTNÉ ODCHOVY, ČO K TOMU POTREBUJEM ZA PAPIERE?musíte mať buď preukaz o pôvode alebo žltý certifikát, korytnačka musí byť označená buď fotkou alebo čipom (podľa veľkosti) a musíte viesť evidenciu formou druhovej karty.

Pri korytnačkách patriacich do kategórie CITES I/A + CITES II/A máme tým pádom administráciu hotovú a môžeme sa naplno venovať chovu.

Potrebná administrácia - CITES II., skupina B

Pre korytnačky spadajúce do kategórie CITES II/B je administrácia pre bežného chovateľa o niečo jednoduchšia. Postupujeme nasledovne:

1. Potrebné doklady pri kúpe korytnačky

Pri kúpe korytnačiek spadajúcich do CITES II/B nám stačí pri kúpe len doklad o nadobudnutí a následne realizujeme chov pomocou druhovej karty.

DOKLAD O NADOBUDNUTÍ

 • Môže to byť aj kúpno-predajná zmluva, paragón alebo pokladničný bloček, ktorý musí obsahovať požadované údaje podľa zákona CITES č. 15/2005 Z.z.
 • Pre tento účel Ministerstvo životného prostredia (MŽP)  ako pomoc pre chovateľov vytvorili vzor tzv. písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia, ktorý nájdete na stránke MŽP.
 • Doklad o nadobudnutí si môžete stiahnuť doklad o nadobudnutí.pdf 

Poznámka: Doklad o nadobudnutí je dôležité mať okrem iného aj preto, ak by sa v budúcnosti preradil druh korytnačky zo skupiny B do skupiny A. Ako sa to stalo v r.2019 pri korytnačke hviezdicovej (Geochelone elegans), ktorá bola v skupine B, no teraz je už v skupine A.

2. Druhová karta a registrácia na úrade

 • Druhá vec, ktorú musíme spraviť je viesť evidenciu formou druhovej karty.
 • Druhovú kartu korytnačky je potrebné správne vyplniť a zaslať fotokópiu druhovej karty na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) písomne alebo elektronicky do 14 dní od nadobudnutia korytnačky. Elektronicky sa posiela na emailovú adresu: druhovakarta@sopsr.sk
 • Na druhovú kartu píšeme vždy iba daný druh korytnačky. Iný druh musíme písať na ďalšiu (novú) druhovú kartu.
 • Druhovú kartu si môžete stiahnuťdruhová karta.pdf 
 • Pokyny na správne vyplnenie druhovej karty nájdete na tomto odkazeako vyplniť druhovú kartu

Príklad 1: Kúpime 3 korytnačky stepné a 2 korytnačky leopardie, tak na jednu druhovú kartu zapíšeme 3 stepné a na ďalšiu druhovú kartu zapíšeme 2 leopardie. A obe fotokópie druhových kariet zašleme na MŽP SR do 14 dní.

Príklad 2: Na druhovej karte máme zapísané 3 korytnačky uhoľné a o nejaký čas neskôr si dokúpime ešte jednu uhoľnú, tak tú si len dopíšeme do druhovej karty, kde už máme zapísané 3 korytnačky uhoľné. A fotokópiu druhovej karty zašleme na MŽP SR do 14 dní, nakoľko sme v nej spravili zmenu.

3. Hlásenie zmien

Každú zmenu na druhovej karte ako napr. zapísanie novo zakúpenej korytnačky, zmena majiteľa korytnačky, úhyn, musíme zapísať do druhovej karty a fotokópiu druhovej karty zaslať na MŽP SR do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

Originál druhovej karty si vždy nechávame a na MŽP SR sa vždy zasielajú len fotokópie.

4. Doplňujúce informácie

Korytnačky spadajúce do kategórie CITES II/B nemusia byť zo zákona nezameniteľne označené mikročipom.

Pri korytnačkách patriacich do kategórie CITES II/B máme tým pádom administráciu hotovú a môžeme sa naplno venovať chovu.

Na záver

Korytnačky odporúčame kupovať od overených chovateľov, ktorí ich majú ,,papierovo,, v poriadku, majú dlhoročné skúsenosti a svoje vlastné odchovy. Pri kúpe od nich dostaneme všetky potrebné dokumenty, takisto vám nemajú problém vysvetliť všetky potrebné kroky pri prihlásení na úrad, ukázať chovný pár, celkovo poradiť s chovom pred aj po zakúpení korytnačky.

Ak si teda kúpime korytnačku so všetkými potrebnými dokladmi, vyhneme sa tým pádom možným problémom. Pri kúpe korytnačky bez potrebných papierov (okrem toho, že je to nelegálne) nám hrozí jej zhabanie a pokuta od príslušných úradov.